Організаційно-методична робота

Дотримуємося офіційних правил

Психопрофілактика в діяльності практичного психолога


Напрями

Найважливіші напрями профілактичної роботи в закладі освіти:

  • профілактика стресових і постстресових станів, пов’язаних із природними та технічними катастрофами;
  • запобігання надмірному психологічному напруженню в суспільстві, що переживає кризові явища — економічні та політичні кризи, міжетнічні й міжконфесійні конфлікти тощо;
  • запобігання відхиленням у психічному розвитку учня, що пов’язані із сімейними проблемами;
  • профілактика порушень психічного та особистісного розвитку учня.

Спрямованість

Профілактична робота практичного психолога в закладі освіти спрямована на те, щоб створити такі умови навчання та виховання, які сприяли б гармонійному психічному та особистісному розвитку дітей.

До таких умов належать:

  • увага до адаптації до нового життя з його вимогами й труднощами;
  • диференціація та індивідуалізація навчання;
  • забезпечення інтересів і схильностей кожного учня, розвиток її здібностей, творчих можливостей;
  • рання профілактика педагогічної занедбаності учня.

Офіційні документи

Вивчаємо лист МОН №1/9-462

Пріоритетні напрями роботи практичного психолога ПТНЗ на 2019/2020 н. р.

Фахівці психологічної служби корегують плани роботи з листом МОН, який окреслює пріоритетні напрями в діяльності психологічної служби у системі освіти у навчальному році. У Таблиці ми виокремили найважливіші напрями саме для практичних психологів закладів дошкільної освіти.

Напрям Ключова ідея або спосіб реалізації
Діагностика

Основні завдання:

· виявляти причини труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації дитини

· вивчати та визначати індивідуальні особливості динаміки розвитку особистості дитини, її потенційні можливості в освітньому процесі

Примітка. Докладно про організацію діагностичної роботи фахівця читайте у пам’ятці «Психодіагностика в діяльності практичного психолога»

Профілактика

Своєчасно попереджати порушення у розвитку та становленні особистості, міжособистісних взаєминах, запобігати конфліктним ситуаціям в освітньому процесі

Примітка. Докладно про організацію профілактичної роботи у закладі освіти читайте у пам’ятці «Психо-профілактика в діяльності практичного психолога»

Корекція

Основні завдання:

· усувати виявлені труднощі в соціально-психічному розвитку учня

· запобігати проблемам адаптації до освітнього середовища

Примітка. Про те, як вибудувати корекційну роботу у закладі освіти, — у пам’ятці «Принципи корекційної роботи» у наступному числі журналу

Освітня діяльність

Форма активного співробітництва, спрямована удосконалювати, розвивати та формувати особистість. Фахівці психологічної служби викладають освітній матеріал за програмами курсів за вибором, ведуть факультативи, гуртки психологічної та соціально-педагогічної спрямованості

Консультування

Багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований розв’язувати запити, з якими звертаються до фахівця психологічної служби учасники освітнього процесу

Зв’язки з громадськістю

Робота психологічної служби зорієнтована на те, щоб розвивати, розширювати та зміцнювати зв’язки з представниками громадських та міжнародних організацій, які працюють у цій сфері. А також спрямована досягати взаєморозуміння, співпрацювати з окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління

Просвітницька робота

Фахівці психологічної служби формують психологічну та соціальну компетентність учасників освітнього процесу.

Зміст просвітницької роботи у закладі освіти обумовлений віком дітей. Адже для кожного віку властиві свої психологічні особливості та проблеми психічного розвитку, які потребують уваги, аби запобігти їх загостренню.
Реалізувати просвітницьку роботу фахівці психологічної служби можуть тільки тоді, якщо спільно спланують та організують її. Часто трапляються ситуації, у яких психолог чи соціальний педагог опиняється «сам на сам» із батьками, фактично без участі інших педагогічних працівників.

Якщо враховувати, що мета просвітницької роботи — створити комфортне розвивальне середовище для дітей, то у ній мають брати участь усі учасники освітнього процесу. Цього можна досягти лише у тому разі, якщо керівництво закладу освіти планує просвітницькі заходи як основні

Інклюзивна освіта

Нині активно впроваджують інклюзивну освіту. Фахівець психологічної служби не повинен виконувати обов’язки дефектолога, тож проводити заняття та допомагати дитині з ООП з навчанням — не його сфера діяльності.

Кожен із фахівців оцінює прояви дитини з ООП у тій галузі, у якій він компетентний.

Основні функції психолога:

· брати участь у команді психолого-педагогічного супроводу

· здійснювати психологічний супровід дитини з ООП

· надавати рекомендації, консультації та методичну допомогу педагогічним працівникам закладу освіти під час роботи з дитиною з ООП

· проводити консультації з батьками дитини з ООП

· формувати психологічну готовність учасників освітнього процесу взаємодіяти в інклюзивному середовищі з дитиною з ООП

· готувати звіти про результати надання психологічних послуг дитині, зазначати у них динаміку її розвитку

Практичний психолог може звернутися за консультацією до фахівців інклюзивно-ресурсних центрів

Робота з дитячою психотравмою

Проблема подолання дитячої психотравми — актуальна та своєчасна для українського суспільства. Події останніх років засвідчили, що діти і підлітки — найвразливіша до суспільних потрясінь категорія населення. Психотравма небезпечна тому, що руйнує уявлення дитини про життя, його цінності та ідеали. Внаслідок травми у дитини різко змінюється звична картина світу, зникає довіра до нього, деформується система взаємин з оточенням, зникає довіра до дорослих. Крім цього, дитина втрачає позитивну перспективу на майбутнє

Примітка. Про специфіку надання допомоги дитині, яка зазнала впливу стресогенних подій, читайте у пам’ятці у наступному числі журналу

Психолого-педагогічний консиліум

Психолого-педагогічний консиліум дає змогу об’єднати зусилля педагогів, працівників психологічної служби та інших учасників освітнього процесу

Примітка. Про специфіку роботи психолого-педагогічного консиліуму дізнайтеся із пам’ятки «ППК як ефективна форма надання допомоги дітям»

Організаційно-методична робота

Фахівці психологічної служби, закладу освіти — практичні психологи та соціальні педагоги, працюють:

· у закладі освіти — психологічна просвіта, діагностична, консультативна, освітня діяльність, обробка результатів досліджень тощо

· за його межами — підготовка до проведення заходів, оформлення робочої документації, планування, звітність, робота у навчально-методичних та наукових центрах, громадських організаціях тощо

Професійна майстерність

Фахівці психологічної служби мають організувати такий психолого-педагогічний супровід освітнього процесу, за якого всі його суб’єкти зможуть розкрити свій освітній потенціал

Примітка. Про рекомендації МОН керівникам закладів освіти, управлінь освітою та центрів/кабінетів психологічної служби читайте у цьому

числі журналу у пам’ятці «Організація психологічного супроводу учасників освітнього процесу»

Спілкування з батьками та громадськістю

Робота фахівця психологічної служби спрямована, насамперед, на батьків, оскільки вони — основне соціальне середовище, з якого діти запозичують зразки поведінки. Батьки — партнери закладу освіти та психологічної служби, а не об’єкти виховання. Тож аби створити атмосферу партнерства, тональність спілкування, форми та методи роботи з батьками слід добирати ретельно.
Завдання фахівця психологічної служби — створити умови для рівного розвитку всіх дітей, без винятку, залучати всіх батьків до освітнього процесу.

Практичний психолог має максимально коректно висловлювати зауваження, рекомендації щодо корекції батьківського ставлення до дитини. Якщо необхідно провести корекційно-розвивальну роботу з дитиною, практичний психолог має поінформувати батьків про програму цієї роботи та залучити до неї